EMS EN

Save

ดราเซียน่า พล่าซ่า
เลขที่ 3/4ห้องที่ 01ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลฉลอง  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83130

EMS THAI

EMS THAILAND/HOW TO APPLY

กรุณาส่ง                                    EMS THAI

EMS THAI

   1. สำเนาใบอนุญาตขับขี่เดิมของท่าน (ด้านหน้า) และ (ด้านหลัง)
   2. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก
   3. แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
   4. ภาพถ่ายหน้าตรงพื้นขาว ขนาด 6×4 – 3×4
   5. สลิปเงินฝาก

หากท่านได้ส่งไปรษณีย์เรียบร้อยแล้วโปรดโทรแจ้งที่หมายเลข   : 076608940 

Save

Save

ขอบพระคุณอย่างสูง

EMS EN